Day: May 25, 2009

Kredyt w postaci linii kredytowej

Kredyt w postaci linii kredytowej przeznaczony jest na sfinansowanie w ramach określonego limitu i okresu kredytowania wielu transakcji, których przedmiotem będą sukcesywne i powtarzalne dostawy określonego typu towarów, materiałów, surowców dla kredytobiorcy. Kredyt w postaci linii kredytowej może być udzielany jako: – nieodnawialny, gdy każda wypłata dokonana w ciężar rachunku […]

Kredyt otwarty

Drugą podstawową formą kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt otwarty, udzielany na podstawie oddzielnej umowy na okres od kilku miesięcy do roku. Upoważnia on klienta do wystawiania dyspozycji płatniczych i zobowiązuje bank do zapłaty dokumentów płatniczych, których płatnikiem jest kredytobiorca. Jeśli chodzi o kredyty w rachunku kredytowym to charakteryzują się […]

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest formą kredytu obrotowego. Przeznaczony jest on jak każdy kredyt obrotowy na potrzeby bieżące przedsiębiorców  mających rachunek bankowy w danym banku. Najczęściej korzystają z niego podmioty o nieregularnych wpływach na rachunek bieżący. Kredyt w rachunku bieżącym polega w istocie na przyznaniu klientowi prawa do utrzymania ujemnego […]

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny zapewniają podmiotom gospodarczym środki na sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub modernizacji majątku trwałego. Z kredytu inwestycyjnego mogą być finansowane inwestycje materialne (np. zakup nieruchomości, maszyn), niematerialne (np. zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (np. zakup akcji w spółce). W zależności od przedmiotu kredytu można wyróżnić następujące […]

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe należą do najczęściej stosowanych form finansowania obcego przedsiębiorstw. Najistotniejszym celem udzielania kredytu obrotowego jest uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Każda działalność gospodarcza produkcyjna i usługowa wiąże się z koniecznością zaangażowania odpowiednich środków finansowych, bowiem ich odpowiednia wysokość gwarantuje powodzenie i sukces firmy. Bardzo często […]

Rodzaje kredytów

Wydzielenie kredytów na cele konsumpcyjne wynika z ich specyfiki ekonomicznej, celów na jakie są udzielane, specyficznych form zabezpieczenia ich zwrotu, ograniczenia kredytobiorców do osób fizycznych W grupie kredytów przeznaczonych na cele konsumpcyjne można przykładowo wyróżnić: –    kredyty na zakup przemysłowych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku, –    kredyty na zakup działek budowlanych, […]

Kredyt a pożyczka

Mimo, że z prawa bankowego wynika, że kredytu udziela się na finansowanie określonego celu to jednak w przypadku niektórych kredytów np. kredytu lombardowego czy kredytu w rachunku bieżącym trudno jest go ustalić. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często kredyt jest utożsamiany z pożyczką pieniężną. Faktycznie są to […]

System naliczania oraz pobierania prowizji i opłat

Banki naliczają i pobierają prowizje i opłaty przy każdej operacji lub okresowo, z reguły poprzez obciążenie rachunku klienta, ale mogą one być także płacone w gotówce. Podamy tu przykład naliczania odsetek w banku BGŻ, w każdym innym banku szczegóły (np. wysokości opłat itp.) nieco się różnią jednak zasady są te […]

Odsetki i procent składany

W rachunku odsetek prostych podstawą ich naliczenia jest – w ustalonym przedziale czasowym – wartość początkowa kapitału (Ko). Formuła obliczania odsetek prostych ma postać: O = Ko/100 * r * t, gdzie: O – kwota odsetek Ko – kapitał początkowy r – stopa odsetek t – czas wykorzystania kapitału. Czas […]

Wnioski z obserwacji rynku

Z obserwacji rynku finansowego wynikają następujące wnioski: –    długoterminowa stopa procentowa jest w normalnych warunkach wyższa od krótkoterminowej, –    stopy krótko- i długoterminowe zmieniają się zwykle w tym samym kierunku, tzn. razem rosną lub maleją, –    krótkoterminowa stopa procentowa podlega silniejszym wahaniom niż stopa długoterminowa. Stopy procentowe są więc nie […]