Category: Banki

Rodzaje kredytów

Wydzielenie kredytów na cele konsumpcyjne wynika z ich specyfiki ekonomicznej, celów na jakie są udzielane, specyficznych form zabezpieczenia ich zwrotu, ograniczenia kredytobiorców do osób fizycznych W grupie kredytów przeznaczonych na cele konsumpcyjne można przykładowo wyróżnić: –    kredyty na zakup przemysłowych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku, –    kredyty na zakup działek budowlanych, […]

Kredyt a pożyczka

Mimo, że z prawa bankowego wynika, że kredytu udziela się na finansowanie określonego celu to jednak w przypadku niektórych kredytów np. kredytu lombardowego czy kredytu w rachunku bieżącym trudno jest go ustalić. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często kredyt jest utożsamiany z pożyczką pieniężną. Faktycznie są to […]

System naliczania oraz pobierania prowizji i opłat

Banki naliczają i pobierają prowizje i opłaty przy każdej operacji lub okresowo, z reguły poprzez obciążenie rachunku klienta, ale mogą one być także płacone w gotówce. Podamy tu przykład naliczania odsetek w banku BGŻ, w każdym innym banku szczegóły (np. wysokości opłat itp.) nieco się różnią jednak zasady są te […]

Odsetki i procent składany

W rachunku odsetek prostych podstawą ich naliczenia jest – w ustalonym przedziale czasowym – wartość początkowa kapitału (Ko). Formuła obliczania odsetek prostych ma postać: O = Ko/100 * r * t, gdzie: O – kwota odsetek Ko – kapitał początkowy r – stopa odsetek t – czas wykorzystania kapitału. Czas […]

Wnioski z obserwacji rynku

Z obserwacji rynku finansowego wynikają następujące wnioski: –    długoterminowa stopa procentowa jest w normalnych warunkach wyższa od krótkoterminowej, –    stopy krótko- i długoterminowe zmieniają się zwykle w tym samym kierunku, tzn. razem rosną lub maleją, –    krótkoterminowa stopa procentowa podlega silniejszym wahaniom niż stopa długoterminowa. Stopy procentowe są więc nie […]

Stopy procentowe

W teorii oczekiwania zakłada się, że oprocentowanie lokat długoterminowych musi odpowiadać przeciętnej stopie procentowej oczekiwanej w krótkim okresie. Jeżeli np. można pozyskać środki na rynku pieniężnym na okres jednego miesiąca za 12%, a w ciągu trzech miesięcy oczekiwana jest obniżka do 10%, to stopa oprocentowania lokat trzymiesięcznych ustali się na […]

Zasady naliczania odsetek

Cena ta jest określana mianem odsetek. Osoby prawne i fizyczne korzystając ze środków pieniężnych banków są ich dłużnikami, banki zaś wierzycielami. Osoby te są zatem zobowiązane do płacenia bankom odsetek. Odsetki od udzielanych pożyczek i kredytów pełnią funkcję bodźca ekonomicznego skłaniającego dłużnika do prawidłowej gospodarki finansowej, a więc nieangażowania nadmiernych […]

Czynniki decydujące o cenie usług bankowych

W 1993 roku, w wyniku prowadzenia przez banki polityki stopy procentowej lokat niższej od stopy inflacji, zmalały oszczędności klientów indywidualnych w bankach. Zainteresowanie lokatami długoterminowymi było małe, a przecież właśnie te lokaty stabilizują fundusze banku. W takiej sytuacji bardzo łatwo stracić starych klientów, a pozyskanie nowych jest trudne w warunkach […]

Strategia Cenowa

Dla większości klientów cena jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze banku. Klient przed podjęciem decyzji porównuje oferty różnych banków i z reguły wybiera ten, który proponuje najkorzystniejsze oprocentowanie lub pobiera najniższe opłaty za swoje usługi. Ceny w operacjach bankowych mogą przyjmować różnorodne formy, podstawowe to oprocentowanie kredytów, oprocentowanie […]

Polityka Banków

By móc trafnie podejmować decyzje dotyczące wyboru banku z którego usług będziemy korzystać, zastanówmy się po czym poznać dobry bank. Na pewno dobrym bankiem nazwiemy taki który skutecznie realizuje własną politykę a ponadto polityka ta będzie nam odpowiadać. Należy uświadomić sobie, że podstawowym celem każdego banku komercyjnego jest osiągnięcie zadowalającego […]