Kredyt a pożyczka

Wiele osób na co dzień pojęcia te stosuje wymiennie, nie widząc pomiędzy nimi żadnych konkretnych różnic. Tak więc na wstępie warto było by zdefiniować owe definicje. Przez termin kredyt rozumie się operację czynną, polegającą na oddaniu przez dawcę tzw. kredytodawcę do dyspozycji na określony czas środków pieniężnych na sprecyzowany z góry cel, a biorca danego kredytu tzw. kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niego oraz spłaty wraz z odsetkami i prowizją na określonych przez dawcę warunkach. Natomiast pożyczka to operacja, którą tłumaczy się jako udzielnie przez instytucję bądź osobę fizyczną na czas określony w umowie ustalonej kwoty pieniędzy albo rzeczy, zaś biorca zobowiązuje się oddać tę samą kwotę pieniędzy lub tę samą ilość przedmiotów o tym samym gatunku i jakości.

Pojęcia te na pierwszy rzut oka wydają się bardzo podobne do siebie, lecz różnic pomiędzy kredytem, a pożyczką jest naprawdę dużo i warto je znać. Jedną z rozbieżności między kredytem, a pożyczką jest to, iż ten pierwszy musi być zaciągany na konkretny z góry określony cel, natomiast przy udzielaniu pożyczki nie ma takiej potrzeby. Jeśli kredyt przeznaczymy na inny cel niż ten, który deklarowaliśmy w umowie grozi to nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ważną sprawą jest to, iż kredyty udzielane są tylko przez banki np. ING Bank Śląski czy GE Money Bank, a kwota którą dysponują do udzielenia kredytu nie może być ich własnością, a musi pochodzić z depozytów.

Odmiennie jest z pożyczkami, które nie są udzielane tylko przez banki, ale mogą być też udzielane przez różne instytucje tak jakie np. Provident czy osoby fizyczne, które muszą być właścicielem pożyczanych środków pieniężnych. Co więcej pożyczki – w porównaniu do kredytów, które występują w formie bezgotówkowego pieniądza bankowego – występują w formie gotówkowej i możemy dostać je do ręki. Kolejną sprawą odróżniającą te operacje jest kwestia prawa, które je reguluje.

Kredyty są objęte prawem bankowym, natomiast pożyczki prawem cywilnym. Istotną kwestią jest również to, iż bank pobiera z zasady oprocentowania, jak i również prowizje od udostępnionego kapitału, gdyż jednym z celów jego działalności jest generowanie zysku. Inaczej jest z pożyczką, która w przeciwieństwie do kredytu nie zawsze musi być oprocentowana. Na koniec warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Pamiętajmy o tym, że umowa kredytu musi być spisana na piśmie, natomiast przy pożyczce nie ma takiego wymogu chyba że kwota jej przekracza 500zł, wtedy należałoby spisać umowę.