Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny zapewniają podmiotom gospodarczym środki na sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub modernizacji majątku trwałego. Z kredytu inwestycyjnego mogą być finansowane inwestycje materialne (np. zakup nieruchomości, maszyn), niematerialne (np. zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (np. zakup akcji w spółce).

W zależności od przedmiotu kredytu można wyróżnić następujące rodzaje kredytów inwestycyjnych
–    kredyty na wyposażenie, które są przeznaczone na zakup lub modernizację sprzętu,
–    kredyty na restrukturyzację, które są przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy mającej na celu odzyskanie przez niego równowagi finansowej,
–    kredyty przeznaczone na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.

Dzięki udzielaniu takich kredytów bank ma zapewnione wpływy z długiego okresu kredytowania (korzystniej jest pobierać odsetki przez kilka lat niż przez kilka miesięcy). Jednocześnie trzeba tu zdawać sobie sprawę z faktu, że ocena zyskowności wieloletnich projektów inwestycyjnych jest bardzo trudna, w niektórych przypadkach niemożliwa, co zwiększa ryzyko banku. Kredyt inwestycyjny musi być nierozerwalnie związany z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą, tzn. musi być przeznaczony na rozwój tej działalności, która spowoduje wzrost przychodów,  zwiększy zysk, itp.

Ubiegać się o niego mogą zazwyczaj te firmy, które mają rachunek bieżący w danym banku. Warunek posiadania rachunku bieżącego nie jest jednak warunkiem niezbędnym do otrzymania kredytu inwestycyjnego. Banki często przed udzieleniem kredytu sugerują jednak otwarcie takiego rachunku, aby przeprowadzić przez niego chociaż minimalne obroty niezbędne bo obsługi takiego kredytu.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego wymaga wyjątkowo solidnej oceny ze strony banku, jak i starannego przygotowania pod względem formalnym dokumentacji kredytowej przez kredytobiorcę. Banki zazwyczaj finansują 80% wartości inwestycji. Oznacza to, że pozostałe 20% musi pochodzić ze środków własnych kredytobiorcy. Ta proporcja oczywiście nie jest standardem. W praktyce istnieją banki, które gotowe są sfinansować 100% wartości inwestycji. Taka decyzja zapada po długich i dogłębnych analizach, w wyniku których podejmowane są działania.
Forma i sposób uruchomienia kredytu inwestycyjnego zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku np. zakupu maszyn, kredyt z reguły uruchamiany jest jednorazowo, natomiast gdy przeznaczony jest na sfinansowanie budowy, np. hali produkcyjnej może być uruchomiony w transzach, zgodnie z postępem prac budowy.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest najczęściej sam przedmiot  inwestycji. Na przykład w przypadku zakupu samochodu dostawczego będzie to zastaw rejestrowy na tym samochodzie lub jego przewłaszczenie wraz z cesją polisy autocasco. Jeśli przedmiotem inwestycji będzie budowa nowej hali magazynowej, bank zapewne zażąda ustanowienia hipoteki na tej nieruchomości. Spłata kredytu inwestycyjnego odbywa się na podstawie harmonogramu spłat, określającego daty spłaty i wysokość rat. Warunki spłaty są określane indywidualnie dla każdego kredytu, ze względu na jego specyfikę. Często bowiem jest tak, że w pewnych miesiącach (ze względu na zwiększone przychody, tzn. sezonowość handlu, produkcji) kredytobiorca może spłacać wyższe raty a w innych mniejsze.

Z kolei w zależności od formy udzielanego kredytu wyróżniamy:
–    kredyty w rachunku bieżącym,
–    kredyty w rachunku kredytowym.