Kredyt otwarty

Drugą podstawową formą kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt otwarty, udzielany na podstawie oddzielnej umowy na okres od kilku miesięcy do roku. Upoważnia on klienta do wystawiania dyspozycji płatniczych i zobowiązuje bank do zapłaty dokumentów płatniczych, których płatnikiem jest kredytobiorca.

Jeśli chodzi o kredyty w rachunku kredytowym to charakteryzują się one tym, że ich uruchomienie wymaga otworzenia specjalnego rachunku kredytowego, na którym ewidencjonowane jest jego wykorzystanie i spłata. W ramach tych kredytów wyróżniamy kredyt w formie doraźnej (docelowy), linii kredytowej, kredytu rolowanego  i kredytu pomostowego.

Kredytem w formie doraźnej transakcji (docelowym) finansuje się środki obrotowe, które mają być zakupione w związku z zawarciem jednej lub kilku ściśle określonych umów. Kredyt ten może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach. Jednocześnie spłata tego kredytu może nastąpić jednorazowo lub w ratach. Jednak spłata kredytu w części nie powoduje odnowienia kwoty kredytu.