System naliczania oraz pobierania prowizji i opłat

Banki naliczają i pobierają prowizje i opłaty przy każdej operacji lub okresowo, z reguły poprzez obciążenie rachunku klienta, ale mogą one być także płacone w gotówce. Podamy tu przykład naliczania odsetek w banku BGŻ, w każdym innym banku szczegóły (np. wysokości opłat itp.) nieco się różnią jednak zasady są te same. Prowizje i opłaty naliczane są następująco:

1.    od każdej operacji:
–    prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,
–    prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych,
–    prowizja za realizację przelewów,
–    prowizja za realizację czeków potwierdzonych,
–    prowizja za realizację tytułu wykonawczego z rachunku bankowego,
–    opłata za potwierdzenie czeku,
–    opłata za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej,
–    opłata za sporządzenie, na wniosek klienta, oceny jego sytuacji ekonomiczno – finansowej (zdolności kredytowej)

2.    miesięcznie:
–    prowizja za gotowość – od nie wykorzystanej kwoty kredytu,
–    opłata za udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego

3.    kwartalnie:
–    prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali,

4.    jednorazowo:
–    prowizja wstępna – za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy,
–    prowizja przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt,
–    prowizja rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu,
–    prowizja za zmianę, na wniosek klienta, warunków spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu,
–    opłata za otwarcie rachunku bankowego

5.    inne:
–    prowizja za realizację pilnych płatności z wpływów bieżących.
System naliczania opłat i prowizji, w swych głównych rysach nie zmienia się często. Istnieje możliwość zwolnień z pobierania opłat i prowizji – podstawowe kryteria zwolnień z pobierania prowizji i opłat zawarte są w Zasadach pobierania prowizji i opłat (zawarte w regulaminie określonego banku).