Wnioski z obserwacji rynku

Z obserwacji rynku finansowego wynikają następujące wnioski:
–    długoterminowa stopa procentowa jest w normalnych warunkach wyższa od krótkoterminowej,
–    stopy krótko- i długoterminowe zmieniają się zwykle w tym samym kierunku, tzn. razem rosną lub maleją,
–    krótkoterminowa stopa procentowa podlega silniejszym wahaniom niż stopa długoterminowa.

Stopy procentowe są więc nie tylko zmienne w czasie, ale również zróżnicowane w zależności od rodzajów transakcji i warunków ich realizacji. Zróżnicowane stopy procentowane stosowane są zarówno w przypadku udzielanych kredytów, jak też wkładów oszczędnościowych. W przypadku wkładów, najniższa stopa procentowa ustalana jest dla wkładów a’vista, które mogą być podejmowane na każde żądanie.

Wyższe stopy procentowe oferowane są właścicielom lokat długoterminowych, które banki mogą wykorzystać w transakcjach zarobkowych (np. udzielanie kredytów). Oprocentowanie depozytów i kredytów bankowych zależy nie tylko od wysokości stóp procentowych, ale również od sposobu naliczania odsetek. Wysokość i sposób obliczania odsetek wywiera istotny wpływ na decyzję o wyborze banku przez klienta. Zasady naliczania odsetek nie są uregulowane ogólnie obowiązującym aktem prawnym, ale wynikają z wieloletniej praktyki. Banki wydają regulaminy stanowiące między innymi, że odsetki od wkładów i lokat oblicza się według stóp procentowych obowiązujących w okresach umownych według stopy stałej lub zmiennej. Regulaminy te wydawane są na podstawie Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego regulującego umowę rachunku bankowego.

Wysokość odsetek aktualnie płaconych i pobieranych przez banki podawana jest klientom do wiadomości przez wywieszenie w lokalach ich oddziałów operacyjnych, a także w publikacjach prasowych. Jak już wcześniej wspomniano, procent to cena płacona za czasowe użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego. Naliczanie odsetek może odbywać się w drodze zastosowania rachunku odsetek prostych bądź składanych.